Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Zahtjevi i suglasnosti

Obrazac izdavanja suglasnosti
Za izdavanje suglasnosti građenja, izvedbe i rekonstukcije kućnih prilaza, priključaka, reklamnih objekata i ostalog u cestovnom pojasu županijskih i lokalnih cesta. Za izvođenje plinskog ili vodovodnog  priključka u cestovnom pojasu ili kolniku javne ceste potrebno je dostaviti zahtjev za izdavanje suglasnosti, kopiju projekta priključka,  te broj katastarske čestice kao i naziv katastarske općine.

Upute za predaju zahtjeva

Reklamni objekti
Za postavljanje reklamnih objekata (putokaza) uz županijske i lokalne ceste potrebno je uz zahtjev priložiti projekt prema Pravilniku o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02) i Idejni projekt reklame.
Idejni projekt reklame treba sadržavati mikrolokaciju postavljanja objekta na katastarskoj kopiji, oblik i veličinu rekleme, te prikaz objekta u boji.
Prema članku 15. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)  na cesti se ne smiju postavljati ploče, znakovi, svjetla, stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju neki prometni znak ili sliče na neki prometni znak, ili zasljepljuju sudionike u prometu, ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa.
Županijska uprava za ceste izdaje suglasnost za postavljanje reklame na temelju Zahtjeva uz koji je potrebno priložiti:
  1. idejno rješenje reklamnog panoa
  2. kopiju katastarskog plana lokacije na kojoj se postavlja reklama
Nakon postavljanja reklamnog panoa potrebno je sklopiti ugovor o korištenju cestovnog zemljišta.

Naknadu za postavljanje reklamnih ploča i uređaja plaćaju sve pravne odnosno fizičke osobe koje postavljaju reklamne ploče i uređaje na javnim cestama.

Mjerilo za izračun naknade za postavljanje reklamnih ploča i uređaja na javnim cestama je površina reklamne ploče ili uređaja (jednostrani, dvostrani, višestrani ).

Visina naknade za postavljanje reklamnih ploča i uređaja utvrđuje se mjesečno po mreklamne ploče ili uređaja. Mjesečna cijena je 30,00 kn po metru kvadratnome reklame