Županijska uprava za ceste Međimurske županije

KATALOG INFORMACIJA

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Županijska uprava za ceste Međimurske županije ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacija (Narodne Novine broj 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN85/15).
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točka 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iu obveze određene zakonom ili drugim propisom".
Na pristup  informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.) predstavlja, "je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti".
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavak 1. točka 6. Zakona "znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu".
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije.
Ako se zahtjev podnosi usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako se podnosi putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, na adresu:
  • Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Mihovljanska 70, 40000 Čakovec
  • na broj telefona: 040 396 294
  • na broj fax-a: 040 396 295
  • elektroničkom poštom na: info@zuc-ck.hr
  • ili donijeti osobno u Županijsku upravu za ceste Međimurske županije, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će Županijska uprava za ceste Međimurske županije učiniti informaciju dostupnom.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će bez odgode biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana zaprimanja poziva na ispravak. Ako to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun. Županijska uprava za ceste Međimurske županije omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Županijske uprave za ceste Međimurske županije, ako se jednim zahtjevom traži veći broj informacija ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, te ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama ovog Zakona. O produženju rokova Županijska uprava za ceste Međimurske županije će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.
 
Županijska uprava za ceste Međimurske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno  kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a navedeni Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u "Narodnim Novinama" broj 12/14.
Najčešće tražene informacije od Županijske uprave za ceste Međimurske županije su: Informacije o načinu ostvarivanja prava na povrat uplaćenog dijela naknada za ceste, postupak i informacije o izdavanju duplikata Potvrde o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta, ostvarivanje prava povrata naknade za ceste za invalidne osobe.

Službenik/ca za informiranje

ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje u Županijskoj upravi za ceste

Katalog informacija

Katalog informacija Županijske uprave za ceste
ODLUKA o katalogu informacija i postupku ostvarivanja prava na informacije
ODLUKA Upravnog vijeća o prihvaćanju Odluke o Katalogu informacija i Postupku ostvarivanja prava na informacije

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ispravak ili dopunu informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
2023. godina
2022. godina
2021. godina
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina

Poveznice

ZAKON o pravu na pristup informacijama  
ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona  o pravu na pristup informacijama  
KRITERIJ za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
UPITNIK za samoprocjenu  

Planovi i izvješća

Na temelju članka 10. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) objavljujemo:

Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024. godinu i projekcija proračuna za 2025.-2026.

Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu i projekcija proračuna za 2024.-2025.

I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2023. godinu

II. izmjene i dopune Financijskog plana i II. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2023. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

Izvješće o radu Žuapnijske uprave za ceste Međimurske županije za 2023. godinu

Godišnji obračun proračuna za 2023. godinu

Odluka o preraspodjeli rezultata za 2023. godinu

Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu

I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2022. godinu

II. izmjene i dopune Financijskog plana i II. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2022. godinu

Projekcija proračuna za 2023.-2024. godinu

Polugodišnji financijski izvještaji za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu

Izvješće o radu Žuapnijske uprave za ceste Međimurske županije za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

Godišnji obračun proračuna za 2022. godinu

Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju  Financijskog plana za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu

Izvješće o radu Žuapnijske uprave za ceste Međimurske županije za 2021. godinu

Godišnji obračun proračuna za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

Godišnje izvješće o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Godišnji obračun Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije - 2020. godine.

Godišnji financijski izvještaji 2020. godine.

II. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju  Financijskog plana za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2020. godinu

Projekcija proračuna za 2021.-2022. godinu

Godišnji plan za 2020. godinu

Godišnje izvješće o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Godišnji obračun Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. siječnja 2019. - 31. prosinca 2019.

II. izmjene i dopune Financijskog i Godišnjeg plana za 2019 godinu

I. izmjene i dopune Financijskog i Godišnjeg plana za 2019 godinu

Godišnji plan za 2019 godinu

 

Godišnje izvješće o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije u razdoblju od

01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Godišnji obračun Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2018. godini

II. izmjena i dopune Financijskog plana i II. izmjene i dopune Godišnjeg

plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2018 godinu

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana za 2018.godinu

I. izmjene i dopune Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2018 godinu

Godišnji plan za 2018 godinu

 

Izvješće o radu ŽUC-a za 2017 godinu

Godišnji obračun proračuna za 2017 godinu

II. Izmjene i dopune Financijskog plana - DOPUNA i II. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu. - DOPUNA

I. Izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu.

Projekcija proračuna 2018. - 2019.

Financijski plan za 2017. godinu

 

Izvješće o radu ŽUC-a za 2016 godinu

Godišnji obračun proračuna za 2016 godinu

Polugodišnji financijski izvještaj za 2016.

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu

Projekcija proračuna 2017. - 2018.

Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu

 

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Izvješće o radu ŽUC-a MŽ za 2015. godinu

I. izmjene Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2015. godinu

Projekcija za 2016. i 2017. godinu

Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu

 

Mjesečna izvješća o trošenju sredstava

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Klasifikacijske oznake

Plan klasifikacijskih oznaka za 2024. godinu

II. izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka za 2023. godinu

I. izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka za 2023. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2023. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2022. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2020. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2019. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2018. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka za 2016. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2016. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2015. godinu

Pravilnici

Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)

Odluka o visini troškova postupka izdavanja upravnih i neupravnih akata

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave za radove, robu i usluge

Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja po računima i obračunskim situacijama

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Pravilnik o mobilnim telefonima

Pravilnik o upravljanju dokumentiranim gradivom Županijske uprave za ceste Međimurske županije

 

Potpore i donacije

Na temelju članka 10. stavak 6. Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13 i 85/15) objavljujemo informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima i donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa:
Bespovratna sredstva u 2020. godini
Bespovratna sredstva u 2014. godini