Previous Next

Sanacija klizišta na LC 20004 u Svetom Urbanu

Na lokalnoj ceste LC 20004 u Svetom Urbanu u nizbriježnoj padini otvorilo se puzanje/klizanje u proljeće 2017. godine, a još 2013. godine primijetili su se znakovi nestabilnosti gdje je s vremenom dolazilo do puzanja padine i ulegnuća ceste, tj. terena širine otprilike 20 metara i duljine 120 metara. Samo čelo klizišta izraženo je na trupu ceste, a iznad ceste i ispod ceste  vidljivo je da je padina u nagibu 10 stupnjeva potpuno napunjena vodom. Imajući u vidu sve relevantne podatke nakon geomehaničkog ispitivanja terena došlo se do koncepta sanacijskog rješenja koje se sastoji od:

- izgradnje drenažnog sustava kopanjem drena na padini ispod ceste, uz cestu i manjim dijelom ispod ceste

- sanacija ceste prema standardima cestarskim rješenjem

- uređenje padine

Previous Next

Izgradnja BT na ŽC 2003 Vrhovljan - Hlapičina

Projektom je predviđena rekonstrukcija s proširenjem kolnika na 6,0 metara, te izgradnja biciklističkih traka širine 1.8 metara. Početak zahvata nalazi se neposredno prije ulice Zrinskih kod ulaza u naselje Žabnik. Završetak ove dionice nalazi se kod ulaza u naselje Hlapičina sa spojem na postojeću pješačko-biciklističko stazu. Duljina zahvata iznosi 1.006 metara. Biciklističke trake projektirane su s lijeve strane kolnika u smjeru zapad - istok, a izvode se u razini kolnika. Cijelom duljinom zahvata postojeći kolnik proširuje se na širinu 6,0 metara s potrebnim proširenjima u krivinama. Odvodnja je predviđena ispuštanjem oborinske vode preko bankina u okolni teren. Horizontalna i vertikalna signalizacija dopunit će se s potrebnim znakovima i oznakama.

Previous Next

IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKOG MOSTA/PROPUSTA UZ ŽC 2255 – NA DIONICI DONJI KRALJEVEC - HEMUŠEVEC

Započeli su radovi na Izgradnji pješačko biciklističkog mosta/propusta uz ŽC 2255 na dionici Donji Kraljevec - Hemuševec

Gradi se most ukupne dužine 16,04 m, širine 2,02, i svijetlog raspona 9,97 m, namijenjen za promet biciklista i pješaka. Donji ustroj mosta je projektiran kao monolitna armirano betonska konstrukcija, dok je rasponska konstrukcija istog projektirana kao čelična, gredna, montažna konstrukcija.  Most se gradi sa sjeverno-istočne (lijeve) strane postojećeg cestovnog mosta.

Predmetni objekt će omogućiti kontinuirani promet biciklista po biciklističkoj traci između naselja Donji Kraljevec i Hemuševec, a koji sada nije moguć na dijelu gdje ista prelazi preko kanala Rakovica

Radovi se izvode prema Gla.vnom građevinskom projektu, broj tehničkog dnevnika 2/19, od siječnja 2019. godine izrađenog od strane poduzeća ŽAGAR d.o.o iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru mr.sc.Darko Žagar,dipl.ing.građ., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/19-01/000037, URBROJ: 2109/1-09/4-19-0007 od 10.05.2019. godine.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja TEHNIX d.o.o. i PAVLIC-ASFALT-BETON, oba iz Donjeg Kraljevca. Stručni nadzor ispred poduzeća ŽAGAR d.o.o. iz Čakovca, obavljaju ovlašteni inženjeri građevinarstva mr.sc.Darko Žagar,dipl.ing.građ., i Davor Marđetko, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC.

Planirani rok završetka radova je listopad 2019. godine

Previous Next

Izgradnja biciklističke trake Sveti Juraj u Trnju - Palinovec uz LC 20031

Započeli su radovi na Rekonstrukciji ceste s izgradnjom biciklističke trake Sveti Juraj u Trnju - Palinvoec ( uz dio LC 20031)

Rekonstrukcija javne ceste i izgradnja biciklističke trake Sveti Juraj u Trnju - Palinovec izvodi se uz javnu cestu LC 20031 na dužini od 1.260,00 m. Na toj dionici izvšiti će se proširenje javne ceste na širinu od 6,00 m te izgradnja biciklističke trake u širini od 2,25 m.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu, broj tehničkog dnevnika NI-251/2019-P od 12.2019. godine izrađenog od strane poduzeća NORD-ING d.o.o iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru Nikola Magdalenić, dipl. ing. građ., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/20-01/000002, URBROJ: 2109/1-09/4-20-0017 od 10.03.2020. godine.

Izvođač radova je  PAVLIC-ASFALT-BETON id Donjeg Kraljevca. Stručni nadzor ispred poduzeća RESCON d.o.o. Čakovec, obavlja ovlašteni inženjeri građevinarstva Ivica Jalšovec, dipl. ing.građ. a investitorski nadzor obavlja Županijska uprava za ceste Međimurske županije.

Planirani rok završetka radova je studeni 2020. godine.

Previous Next

IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA NA ŽC 2003 – MARTINSKA ULICA U MURSKOM SREDIŠĆU

Započeli su radovi na Izgradnji pješačkog mosta uz ŽC 2003 na Martinskoj ulici u Murskom Središću.

Predmetni radovi predstavljaju II fazu radova, nakon izgradnje pješačke staze na predmetnoj lokaciji. Gradi se most ukupne dužine 19,71 m i širine 2,0 m namijenjen za promet pješaka. Donji ustroj mosta je projektiran kao monolitna armirano betonska konstrukcija, dok je rasponska konstrukcija istog projektirana kao predgotovljena, prednapeta betonska konstrukcija.  Most se gradi sa sjeverne (lijeve) strane postojećeg cestovnog mosta.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu, oznaka projekta NI-192/2016-P, od 11.2016. godine izrađenog od strane poduzeća NORD-ING d.o.o iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/18-01/000139, URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0008 od 24.09.2018. godine.

Izvođač radova je MEĐIMURJE-PMPd.o.o. iz Čakovca, Stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC.

Planirani rok završetka radova je listopad 2019. godine.