Previous Next

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U sklopu izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta odražena je obnova kolnika - polaganje/ugradnja habajućeg sloja asfalta na ŽC 2013 Frkanovec - Zasadbreg ukupne duljine 1.560 metara i površine 8.900 metara kvadratnih, na ŽC 2022 D20 - Orehovica - HE Čakovec ukupne duljine 1.575 metara i površine 8.900 metara kvadratnih, ŽC 2009 Macinec - Gornji Mihaljevec duljine 1.370 metara i površine 7.700 metara kvadratnih te LC 20032 Hodošan - Goričan duljine 1.680 metara i površine 8.400 metara kvadratnih.

Previous Next

REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U prethodnome razdoblju u sklopu redovnog održavanja odrađeni su radovi košnje trave na bankinama. Trenutno se izvodi 3. i 4. rez na svim lokalnim cestama. Obnovljene su horizontalne signalizacije središnje linije, linije odvajanja kolnika, biciklističke trake te ostalih oznaka na kolniku i to na cestama ŽC 2009, ŽC 2007, LC 20005, ŽC 2003, ŽC 2034, ŽC 2026, ŽC 2033 te ŽC 2255. Zbog problema s oborinskom odvodnjom, te oštećenja na bankinama prilikom jačih pljuskova uređeno je proširenje ceste s rigolom i rubnjacima na lokacijama Martinuševec LC 20007, Okrugli Vrh ŽC 2012, Praporčan i Prekopa LC 20015 te Lopatinec LC 20074. Izvršeni su radovi sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina na ŽC 2022 Belica - Mala Subotica - Orehovica - HE Čakovec.

Previous Next

SANACIJA CESTOVNOG KLIZIŠTA UZ LC 20015 U PREKOPI

Na lokalnoj cesti LC 20015 otvorilo se cestovno klizište te je došlo do ubrzanog klizanja – prokliznuća terena širine cca 20m i duljine 40m, dok je samo puzište dulje više od 100m. Samo čelo klizišta je jasno izraženo uz trup ceste dok iznad čela klizišta nema značajnijih vidljivih znakova klizanja. Bankina ceste je otklizala na dužini cca 15-20m što je potrebno potpuno u dubini sanirati. Uslijed ukupnog djelovanja vode došlo je do promjene opterećenja kosine i do postupnog smanjenja posmične čvrstoće tla, a posljedično tome i do prokliznuća kritične mase i to na trupu ceste koji je izgrađen na strmoj padini.

Sanacijsko rješenje sastoji se od izgradnje drenažnog sustava (drenovi s padinske strane ceste), izgradnje trupa ceste od zamjenskog materijala i izgradnje sustava površinske odvodnje voda (rigoli, kanali, rubnjaci). Cilj same sanacije je pravovremeno presijecanje puta procjednih voda koje natapaju padinsko tlo. Cjelina sanacijskog rješenja obuhvaća sanaciju klizišta, ali i sanaciju odgovarajućeg poteza cestovne prometnice s pripadnim cestovnim elementima odvodnje. Drenovi su prosječne dubine do 3,5m ovisno o položaju drenova, maksimalne dubine 4,5m. Naime dno drena redovito treba biti dublje od klizne plohe. Po iskopu drenažnog rova u isti se polaže geotekstil. Na dnu drena postavlja se PVC drenažna cijev preko koje se stavlja drenažni zasip dok se na kraju drenažni rov zatvara tzv. glinenim čepom kojem je zadatak da spriječi poniranje površinskih voda u dren. U zemljane radove također spadaju i manji iskop kod regulacije površinske odvodnje tj. iskop rovova za polaganje kanala i kanalice te završno planiranje i razastiranje djela preostalog materijala. Nakon završenih radova na padini i izgradnji nasipa pristupit će se obnovi kolnika i bankine. Predviđeni rok završetka radova je 15. listopad 2019. godine.

Previous Next

REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA TRAVANJ/SVIBANJ

Radovi na redovnom održavanju županijskih i lokalnih cesta u Međimurskoj županiji koji se trenutno odvijaju: strojno čišćenje biciklističkih traka s uklanjanjem male količine materijala, strojni popravak lokalnih oštećenja kolnika sa frezanjem asfalta, sanacija ispuha, proširenje kolnika, popravak i obnova  oštećenog kolnika većih površina, strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina, strojni iskop i produbljivanje cestovnih jaraka, sanacija oštećenih bankina, ručno uklanjanje blata, nanosa, osulina i ostalog materijala iz rigola, izvedba drenaže, popuna smjerokaznih stupića, zamjena dotrajale i izblijedjele vertikalne signalizacije, strojna i ručna košnja trave na bankinama, obrezivanje grana i stabala pomoću platforme, strojno obrezivanje grmlja i šiblja, izvedba uzdignutih ploha radi smirivanja prometa, te otklanjanje posljedica izvanrednih događaja.