IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH TRAKA NA DIJELU ŽUPANIJSKE CESTE ŽC2003, OD GRANIČNOG PRIJELAZA BUKOVJE DO NASELJA KRIŽOVEC - FAZA 2/dionica 2, od mjestopisne table Čestijanec do naselja Lapšina

Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija sa proširenjem kolnika na 6,0 m te izgradnja biciklističkih traka širine 1,8 m. Početak zahvata na ovoj dionici nalazi se na mjestu mjestopisne table Čestijanec sa spojem na buduće biciklističke trake dionice 1, a završetak zahvata nalazi se na mjestu ulaza u naselje Lapšina, odnosno spajaju se na postojeće stanje. Duljina zahvata iznosi 800,00 m. Na ovoj dionici biciklističke trake projektirane su sa desne, južne strane kolnika u smjeru stacionaže. Biciklističke trake će se izvoditi u razini kolnika u širini od 1,8 m. Duljinom cijelog zahvata planira se proširenje postojećeg kolnika na širinu od 6,0 m, sa potrebnim proširenjima u krivinama za kombinaciju teretnog vozila sa prikolicom. Proširenja su predviđena na unutarnjoj strani krivina i to samo sa one strane gdje će se graditi biciklističke trake.