REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC 2040 U KOTORIBI

Rekonstrukcijom dijela ŽC 2040, prometnica će imati 3 prometna traka širine 3 m. Od toga je jedan prometni trak predviđen za lijevo skretanje na buduću nerazvrstanu cestu i za kolni prilaz na parkiralište.

Prometnica se rekonstruira u dužini cca 90 m sa lijeve strane postojećeg ruba (gledajući smjer Donji

Vidovec-Kotoriba) na način da se istoj proširuje kolnička konstrukcija. Uz desni rub prometnice zadržava se postojeća PBS (pješačko-biciklistička staza) sa zelenim pojasom. Uz projektirani lijevi rub dijela ŽC 2040 predviđena je PBS (pješačko-biciklistička staza), zeleni pojas i kolni prilaz za parkiralište.

 Projektiranim kolnim prilazom predviđeno je jednosmjerno kretanje vozila tj. jedan ulaz na prilaz iz

županijske ceste i jedan izlaz na županijsku cestu kako bi se izbjegnuli nepotrebni zastoji na ŽC 2040.