Obavijest o objavi Natječaja za zapošljavanje

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 340-01/22-01/10

URBROJ: 2109-10-01-01-22-1

 

Na temelju članka 19. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 3/97, 4/03, 2/05, 11/5-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10- pročišćeni tekst, 9/12 i 3/21), Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije od 16.12.2022. godine, Županijska uprava za ceste Međimurske županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet obveznog probnog rada od  6 (šest) mjeseci za obavljanja poslova radnog mjesta:

 

ORGANIZACIJSKA JEDINICA GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

-STRUČNI SURADNIK za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta (m/ž)- 1 izvršitelj

 

Osnovni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij građevinarstva ili drugog srodnog tehničkog smjera,
 • 4 godine radnog iskustva,
 • poznavanje rada na PC (MS Office),
 • završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (licenca),
 • položen vozački ispit „B“ kategorije.

 

Opis poslova i zadataka:

 • sudjeluje u izradi programa građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
 • planiranje, stručni nadzor i kontrola izvođenja radova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta,
 • sudjeluje u izradi mjesečnih i tjednih planova građenja i rekonstrukcije,
 • planiranje i održavanje mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,
 • pripremanje podloge za izradu strategije razvitka i građenja županijskih i lokalnih cesta,
 • priprema i izrada projektnih zadataka,
 • predlaže godišnji izvještaj o ocjeni stanja cestovnih objekata,
 • kontrolira zbivanja i radove uz cestu u cestovnom pojasu i cestovnom zemljištu,
 • nadzor na obavljanju poslova i radnji građenja koje provodi društvo kapitala ili druga pravna osoba,
 • izrada programa razvitka županijskih i lokalnih cesta,
 • sudjeluje u izradi plana nabave,
 • kontrola tehničkog i stručnog dijela javne nabave,
 • izrada i priprema dokumentacije za EU fondove,
 • ostali poslovi po nalogu ravnatelja i voditelja.

 

Napomena za sve kandidate:

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:

- životopis,

- domovnica,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe). U obzir će se uzeti isključivo

  diploma, svjedodžba i potvrda o završenom školovanju. Dodaci uz diplome su opcionalni, ali se

  neće smatrati zamjenom za diplomu. Ako kandidat/kinja posjeduje inozemnu svjedodžbu/

  diplomu, potrebno je priložiti rješenje o nostrifikaciji,

- potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 1 mjesec,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

  (ne starije od 30 dana od dana prijave na natječaj),

      - dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja 4 godina radnog iskustva u struci – ugovor o

        radu, odgovarajuće rješenje, i sl.,

- licenca o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave,

- preslika vozačke dozvole,

- izjava o poznavanju rada na računalu.

 

Prilozi odnosno isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat će predočiti njihove izvornike.

      Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (licenca), pod uvjetom da ga polože u roku od godine dana od dana potpisa ugovora o radu.

Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaxom.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Mihovljanska 70, Čakovec, 40000 Čakovec, uz naznaku: „Ponuda za radno mjesto“ do 15.01.2023.godine.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se na web stranici Županijske uprave za ceste Međimurske županije: www.zuc-ck.hr  04.01.2023. godine i Službenom listu RH “Narodne novine“  04.01.2023. godine.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

S kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne, obavlja se razgovor (intervju).

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web-stranici Županijske uprave za ceste Međimurske županije (www.zuc-ck.hr), najmanje 5 dana prije održavanja razgovora.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

Županijska uprava za ceste

       Međimurske županije