REKONSTRUKCIJA MOSTA NA LC 20040 U DONJEM KRALJEVCU

Započeli su radovi na Rekonstrukciji mosta/propusta na lokalnoj cesti LC 20040 u Donjem Kraljevcu. Predmetni objekt se sufinancira od strane Županijske uprave za ceste, a investitor je poduzeće TEHNIX d.o.o. iz Donjeg Kraljevca.

Radovi se sastoje od proširenja postojećeg pločastog propusta u širini 8,80 -13,80 m, s izgradnjom obostranih pješačkih hodnika svijetle širine 1,80 m. Projektom je obuhvaćena i izvedba uklopa predmetne ceste na novo izgrađeni propust u dužini cca 160,00 m.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu br.teh.dn.24/14 od rujna 2014. godine, i Izmjeni i dopuni Glavnog građevinskog projekta br.teh.dn.44/17 od rujna 2017. godine, oba izrađeno u poduzeću ŽAGAR d.o.o. iz Čakovca po ovlaštenom inženjeru mr.sc. Darko Žagar, dipl.ing.građ. Za predmetni zahvat pribavljena je Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/14-01/000035, URBROJ: 2109/1-09/4-15-0009 od 03.03.2015. godine, Rješenje o produženju važenja Građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/18-01/000025, URBROJ: 2109/1-09/4-18-0003 od 11.04.2018. godine i Rješenje o I. izmjeni i dopuni Građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/18-01/000019, URBROJ: 2109/1-09/4-18-0011 od 19.04.2018. godine.

Izvođač predmetnih radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, stručni nadzor ispred poduzeća Žagar d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva mr.sc. Darko Žagar, dipl.ing.građ., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Radovi su započeli u rujnu 2018. godine, a planirani završetak radova je prosinac 2018. godine.