IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA NA ŽC 2003 – MARTINSKA ULICA U MURSKOM SREDIŠĆU

Započeli su radovi na Izgradnji pješačkog mosta uz ŽC 2003 na Martinskoj ulici u Murskom Središću.

Predmetni radovi predstavljaju II fazu radova, nakon izgradnje pješačke staze na predmetnoj lokaciji. Gradi se most ukupne dužine 19,71 m i širine 2,0 m namijenjen za promet pješaka. Donji ustroj mosta je projektiran kao monolitna armirano betonska konstrukcija, dok je rasponska konstrukcija istog projektirana kao predgotovljena, prednapeta betonska konstrukcija.  Most se gradi sa sjeverne (lijeve) strane postojećeg cestovnog mosta.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu, oznaka projekta NI-192/2016-P, od 11.2016. godine izrađenog od strane poduzeća NORD-ING d.o.o iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/18-01/000139, URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0008 od 24.09.2018. godine.

Izvođač radova je MEĐIMURJE-PMPd.o.o. iz Čakovca, Stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC.

Planirani rok završetka radova je listopad 2019. godine.