Javni poziv LC 20070

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
MIHOVLJANSKA 70, ČAKOVEC

KLASA: 340-01/20-05/6
URBROJ: 2109-10-02-04-20-11
Čakovec, 29. svibnja 2020. god.

Na temelju članka 123.-133. „Zakona o cestama“ (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) te članka 67., 74. i 75., „Pravilnika o geodetskim elaboratima“ (NN 59/2018) Županijska uprava za ceste Međimurske županije objavljuje

 

                                          JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena javna cesta LC 20070

  • dio u naselju Hodošan, ulica Vinogradska (k.o. Hodošan, čbr. 4570)
  • dio u naselju Palinovec, cesta Palinovec – Hodošan (k.o. Palinovec, čbr. 3446)

o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123.–133. „Zakona o cestama“ (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) temeljem kojeg će se javna cesta evidentirati u katastru i upisati u zemljišnu knjigu kao: Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske s pravom upravljanja Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Čakovec, Mihovljanska 70. Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit će tvrtka MREŽA M d.o.o.,Čakovec, Aleksandra Schulteissa 21, (ovlašteni  inženjer geodezije Ivan Žamić). Obilježavanje granice zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započelo je tijekom ožujka 2020. god. uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene te uz prisutnost predstavnika ŽUC-e Međimurske županije. Nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče  sa zemljištem na kojem je izgrađena javna cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te tražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 15.06.2020. (ponedjeljak) od 9.00 do 12.00 sati u prostorijama firme Mreža M, Čakovec, Aleksandra Schulteissa 21.

 

 

                                                                                              Županijska uprava za ceste Međimurske županije 
 Ravnateljica  
 Ljerka Cividini, mag.ing.traff.,univ.spec.oec.


Ispis