Javni poziv ŽC 2023 i ŽC 2003

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

ČAKOVEC, MIHOVLJANSKA 70

OIB: 77095600371

 

KLASA: 340-01/20-05/20

URBROJ: 2109-10-02-04-20-14

Čakovec, 09. listopada 2020. god.

 

 

            Na temelju članka 123. – 133. „Zakona o cestama“ (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 67., 74. i 75. „Pravilnika o geodetskim elaboratima“ (NN 59/18) objavljuje se

 

JAVNI POZIV

 

          Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena županijska cesta ŽC2003 G. P. Bukovje (gr. R. Slovenije) – Sv. Mar_n na Muri – M. Središće – Miklavec – Turčišće – Hodošan (D3) i županijska cesta ŽC2023 (Turčišće (Ž2003) – Palovec – D3), u naselju PALOVEC, županijska cesta ŽC2023 (Turčišće (Ž2003) – Palovec – D3), u naselju STRELEC:

 

ŽC 2003  „Pere Pintara“ u naselju Domašinec u k.o. Domašinec na kčbr. 12726/1, 12726/2, 12726/3, dio 9740/2, dio 9681, 12679/4, 9644, dio 9641/106

ŽC 2023  „Držimurec“ u naselju Držimurec u k.o. Držimurec na kčbr. 2794, 2802, dio 841/2, dio 1069

ŽC 2023  „Turčišće“ u naselju Turčišće u k.o. Turčišće na kčbr. 2053,

 

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

            Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. „Zakona o cestama“ (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske s pravom upravljanja Županijske uprave za ceste Međimurske Županije, Čakovec, Mihovljanska 70, OIB: 77095600371

          Geodetski elaborat izvedenog stanja javnih cesta izraditi će tvrtka Girus d.o.o. Dr. Vlatka Mačka 43, Šenkovec.

          Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 19. listopada 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Josip Goričanec (Geo 1048) koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

          Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 20. listopada 2020. godine u vremenu od 08,00 do 12,00 sati u prostorijama Girus d.o.o. Dr. Vlatka Mačka 43, Šenkovec.

 

 

                                                                                                                             Županijska uprava za ceste          

    Međimurske županije             

         Ravnateljica                   

                                                                                                              Ljerka Cividini, mag.ing.traff.,univ.spec.oec.


Ispis