SANACIJA CESTOVNOG KLIZIŠTA UZ LC 20015 U PREKOPI

Na lokalnoj cesti LC 20015 otvorilo se cestovno klizište te je došlo do ubrzanog klizanja – prokliznuća terena širine cca 20m i duljine 40m, dok je samo puzište dulje više od 100m. Samo čelo klizišta je jasno izraženo uz trup ceste dok iznad čela klizišta nema značajnijih vidljivih znakova klizanja. Bankina ceste je otklizala na dužini cca 15-20m što je potrebno potpuno u dubini sanirati. Uslijed ukupnog djelovanja vode došlo je do promjene opterećenja kosine i do postupnog smanjenja posmične čvrstoće tla, a posljedično tome i do prokliznuća kritične mase i to na trupu ceste koji je izgrađen na strmoj padini.

Sanacijsko rješenje sastoji se od izgradnje drenažnog sustava (drenovi s padinske strane ceste), izgradnje trupa ceste od zamjenskog materijala i izgradnje sustava površinske odvodnje voda (rigoli, kanali, rubnjaci). Cilj same sanacije je pravovremeno presijecanje puta procjednih voda koje natapaju padinsko tlo. Cjelina sanacijskog rješenja obuhvaća sanaciju klizišta, ali i sanaciju odgovarajućeg poteza cestovne prometnice s pripadnim cestovnim elementima odvodnje. Drenovi su prosječne dubine do 3,5m ovisno o položaju drenova, maksimalne dubine 4,5m. Naime dno drena redovito treba biti dublje od klizne plohe. Po iskopu drenažnog rova u isti se polaže geotekstil. Na dnu drena postavlja se PVC drenažna cijev preko koje se stavlja drenažni zasip dok se na kraju drenažni rov zatvara tzv. glinenim čepom kojem je zadatak da spriječi poniranje površinskih voda u dren. U zemljane radove također spadaju i manji iskop kod regulacije površinske odvodnje tj. iskop rovova za polaganje kanala i kanalice te završno planiranje i razastiranje djela preostalog materijala. Nakon završenih radova na padini i izgradnji nasipa pristupit će se obnovi kolnika i bankine. Predviđeni rok završetka radova je 15. listopad 2019. godine.