Pravne osobe

Reklamni objekti

 

Za postavljanje reklamnih objekata (putokaza) uz županijske i lokalne ceste potrebno je uz zahtjev priložiti projekt prema Pravilniku o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02) i Idejni projekt reklame.

Idejni projekt reklame treba sadržavati mikrolokaciju postavljanja objekta na katastarskoj kopiji, oblik i veličinu rekleme, te prikaz objekta u boji.

Prema članku 15. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)  na cesti se ne smiju postavljati ploče, znakovi, svjetla, stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju neki prometni znak ili sliče na neki prometni znak, ili zasljepljuju sudionike u prometu, ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa.

Županijska uprava za ceste izdaje suglasnost za postavljanje reklame na temelju Zahtjeva uz koji je potrebno priložiti:

  1.  idejno rješenje reklamnog panoa
  2. kopiju katastarskog plana lokacije na kojoj se postavlja reklama

Nakon postavljanja reklamnog panoa potrebno je sklopiti ugovor o korištenju cestovnog zemljišta.