Pravne osobe

Posebni uvjeti građenja

Prilikom poduzimanja ili izvođenja bilo kakvih građevinskih radova ili radnji na županijskim i lokalnim cestama i njihovom zemljišnom pojasu odnosno zaštitnom pojasu, potrebno je ishoditi odgovarajuće Posebne uvjete građenja ili Suglasnost od Županijske uprave za ceste Međimurske županije.

Potrebna suglasnost je neophodna kako bi se očuvala cjelovitost kolnika, bankina, horizontalne i vertikalne signalizacije i dr. Suglasnost također sadržava i način sanacije nakon izvedenih radova, kako se u toku izvođenja radova ili radnji ne bi oštetila javna cesta i sigurnost prometa na njoj.

Za izdavanje Posebnih uvjeta ili Suglasnosti građenja potrebno je uz zahtjev dostaviti:

-idejni projekt predmetnih radova izvođenja.